Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat

 

  1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a  S Z A B l C S    E N l K Ő EV. (Adószám: 56457168-1-23; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott PureMarket.hu Facebook oldalon és Instagram platformon futó nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

  1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes

személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a

továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a S Z A B l C S    E N l K Ő EV. (továbbiakban: Megbízott) munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát

végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1.

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen

megismerte a Játékszabályzatot és feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

  1. A Játék időtartama, menete

 A Játék időtartama: kezdete: a mindenkori játék megjelenésétől tart, a végét minden esetben a poszton feltüntetett dátum jelzi.

A Játék menete: a nyeremény sorsolás azok között történik meg, akik a sorsolásidőpontjában, a posztban feltüntetett közösségi média platform (Facebook és/vagy Instagram) oldal kedvelői között vannak, és  

a posztban leírt feladatokat hiánytalanul megoldják.

Fontos: a sorsolásban csak azok vesznek részt, akik minden pontot teljesítettek!

Nyeremény sorsolás: A gépi sorsolás útján történik, ahol kettő tartaléknyertest is kisorsolunk.

A sorsolás időpontja: minden esetben a poszton feltüntetett dátum jelzi.

Kapcsolatfelvétel: A Nyertessel a nyereménysorsolást követően 48 órán belül Facebook/Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét a nyereményjáték poszt komment szekciójában közzétesszük.

 

  1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a posztban körülírt nyeremények kerülnek kiosztásra.

A poszt kreatívján szereplő képek illusztrációk, továbbá számos más kreatív elemet is tartalmazhatnak.

 A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- ha a Szervező megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a

kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen

módon befolyásolni próbálja;

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

  1. Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook/Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel 2 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a S Z A B l C S    E N l K Ő EV. kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

 

  1. Nyeremények kézbesítése

A nyertes a nyereményét az általa megadott magyarországi címre kapja, házhozszállítás formájában.

A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a S Z A B l C S    E N l K Ő EV.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

  1. S Z A B l C S E N l K Ő EV. felelőssége

A S Z A B l C S    E N l K Ő EV. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy

törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes

részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható

elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az

értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által

elszenvedett károkért.

 

  1. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

 

  1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték

szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal,

hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel

megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi

résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a S Z A B l C S    E N l K Ő EV. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A S Z A B l C S    E N l K Ő EV. fenntartja, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook / Instagram / META semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook / Instagram / META.

 

A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény egy kisértékű tárgyi eszköznek, promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során.

 

S Z A B l C S    E N l K Ő